Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vítejte na stránkách obce Suchá Loz

Dnes je 13.6.2024, svátek má: Antonín

Obec Suchá Loz leží na na jihovýchodě Moravy v Zahradě Moravy - Slovácku.
V současnosti má 1130 obyvatel a zde se o nich a jejich životě můžete dozvědět více.

Bc. Václav Bujáček, starosta obce

Obecní úřad

Naše obec

Odkazy

Užitečné informace

Volby

Kalendář starosty

Další info

Odkazy

Mikroregion Východní Slovácko

Informace dle z.106/1999 Sb.

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


1.Přesný název

Oficiální název
Obec Suchá Loz


2. Důvod a způsob založení

Zákon 128/2000 Sb. o obcích:
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Suchá Loz.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.


3.Organizační struktura

Starosta (kalendář) Bc. Václav Bujáček 737 779 377, 572 646 821 starosta@sucha­loz.cz
Místostarosta  Mgr. Petr Gazdík 605 707 757  
Místostarosta Zdeněk Velecký 604 747 720 veleckyzdenek@seznam.cz
Účetní  Libuše Rezková 572 646 821 obec@suchaloz.cz
Referentka  Hana Drábková 572 646 821 referentou@seznam.cz
Vodohospodář, zaměstnanec obce Václav Bujáček 739 204 429  
Hajný obce a OLH  Ing. Jan Mahdal 737 938 975 e-mail: mahdal.j@seznam.cz

 


4. Kontaktní spojení

Suchá Loz č. p. 72
687 53 Suchá Loz
Telefon: 572 646 821
E-mail: obec@suc­haloz.cz
WWW: www.suchaloz.cz/

 

ID Datové schránky: p3vba7s

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Suchá Loz č. p. 72

687 53 Suchá Loz


4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

OÚ Suchá Loz
Suchá Loz č.72
687 53


4.3. Úřední hodiny

Úřední hodniny:

Po 8.00 - 16.00
Út 8.00 - 16.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 16.00
8.00 - 15.00
 

4.4. Telefonní čísla

 • 572 646 821

 • 4.5. Číslo faxu

 • nemáme

 • 4.6. Adresa internetové stránky

4.7. Adresa e-podatelny

4.8. Další elektronické adresy

Komerční banka Uherský Brod
číslo účtu: 4267210339/0800


6. IČO

 • 00291374

 • 7. DIČ

 • CZ 00291374

8. DOKUMENTY

8.1. SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

8.2. Rozpočet

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu,
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu: Obecní úřad Suchá Loz, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz,
 • e-mailem: obec@suchaloz.cz,
 • elektronickým podáním: obec@suchaloz.cz,
 • telefonicky na tel. čísle: 572 646 821.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

 • poskytnutí informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam),
 • odložením žádosti - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol),
 • odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru).

10.Opravné prostředky

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:

 • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je vedoucí odboru příslušnému referátu Krajského úřadu Zlínského kraje,
 • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je vedoucí příslušného odboru k rozhodnutí radě města.

 


 

 

11. PŘEDPISY

11.1. NEJDŮLE­ŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Právní předpisy, podle nichž obec a její orgány jednají a rozhodují, jsou k nahlédnutí na sekretariátu obecního úřadu. Jsou to zejména tyto právní předpisy:

 • Ústava ČR, Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
 • Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 • Zákon č. 312/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 • Zákon č. 298/1992 Sb. o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech úz. rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně zákona o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon,) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů (311(2002 Sb.)
 • Zákon č. 312/2002 Sb. zákon o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
 • Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 576/1990 Sb., rozpočtová pravidla republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 269/1994 Sb. o rejstříku trestů
 • Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

Všechny uvedené právní předpisy byly publikovány ve Sbírce zákonů ČR.


12. VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

13.1. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Poskytování informací pro žadatele o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací se řídí níže uvedeným sazebníkem. Sazebník pro rok 2018 je ke stažení zde.


 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou ke stažení zde.


15. Poskytnuté informace

Žádosti o informace v roce 2016 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2017 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2018 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2019 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2020 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2021 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2022 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2023 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2024 jsou ke stažení zde.


16. Kanalizační řád obce Suchá Loz

Kanalizační řád obce Suchá Loz je ke stažení zde.

 

Kalendář akcí

Poslední rozloučení

Termíny svozu odpadů v obci 2024

Termíny svozu popelnic:

8. 1.; 22. 1.; 5. 2.; 19. 2.; 4. 3.; 18. 3.; 2. 4.; 15. 4.; 29. 5.; 13. 5.; 27. 5.; 10. 6.; 24. 6.; 8. 7.; 22. 7.; 5. 8.; 19. 8.; 2. 9.; 16. 9.; 30. 9.; 14. 10.; 29. 10.; 11. 11.; 25. 11.; 9. 12.; 23.12.;

Termíny svozu plastů, papíru, plechovek, drobného elektrozařízení, jedlého oleje a tuku:

18. 1.; 22. 2.; 21. 3.; 18. 4.; 23. 5.; 20. 6.; 18. 7.; 15. 8.; 19. 9.; 17. 10.; 21. 11.; 19. 12.;

E-rozhlas


Obrázek týdňa

obrázek týdňa

Odkazy

Mikroregion Východní Slovácko

zuš Folklorika, s.r.o.

Pozvánka
© 2007-2011 suchaloz.cz